zaterdag 5 augustus 2017

Konstantin von Wegerer 91

General Tilly


Rok później sytuacja uległa pogorszeniu przez sprzeczności. Ferdinand został koronowany na cesarza we Frankfurcie nad Menem, Bohemski szlachetni jednak wybrali w Pradze książę elektor Friedrich von der Pfalz, lider unii protestanckiej jako nowego króla. Wojna była potem już zatem niewykluczone. Cesarska Armia pod dowództwem generała Mansfelda został wzmocniony, co dwudziesty człowiek na terenie Śląska miał iść do wojsk.

Hans Ulrich przyjechała od armia Śląska zawsze do Gryf i także Barbara Agnes jechała z Legnica do zamku. To była ostatecznym ona, który twierdziła, że małżeństwo zostało zawarte: "Chcę, żebyś wiedział, kto jest zawsze z tobą, chcę, aby mieć rodzinę w domu, do którym można wrócić. Chce mieć martwienie o ciebie, podobnie jak inne żony, kiedy idziesz na wojnę ".

Ślub odbył się w dniu 18 października 1620. Była to tylko mała impresa. Hans Ulrich,kilka dni później, musiał wrócił do swój kompania, która była w Bohemia, ponieważ armia wroga pod dowództwem generała Tilly, najechał na Bohemy. W dniu 8 listopada, który akurat przyjechał do swoimi ludźmi, doszło do konfrontacji pomiędzy dwoma armiami w Bialy Gora koło Pradze. Komenda Bohemski armia nie miała podejrzeń o tym, a ich żołnierze były źle przygotowane. Król Fryderyk siedział na jakiś był na uczcie w Hradschin, kiedy otrzymał wiadomość, że jego armia została pobita w pierwszym ataku, po buncie pułku Turnsch uciekła. Cała bitwa była już przegrane, przed ona ledwo zaczęła.Een jaar later verergerde de situatie nog door de tegenstellingen. Ferdinand werd in Frankfurt am Main tot keizer gekroond, de Boheemse standen echter, kozen in Praag de kuurvorst Friedrich von der Pfalz, het opperhoofd van de protestantse unie, tot hun nieuwe koning. Een oorlog was daardoor niet meer uit te sluiten. Het keizerlijke leger onder generaal Mansfeld werd versterkt, elke twintigste man in Silezië moest opkomen.


Hans Ulrich was van het Silezische leger steeds weer naar de Greiffenstein gekomen, en ook Barbara Agnes was van Liegnitz naar de burcht gekomen. Zij was het uiteindelijk, die er op aandrong, dat het huwelijk gesloten werd: ‘Ik wil, dat je weet, wie er altijd bij je staat, ik wil, dat je thuis een familie hebt, waar je naar terug kan keren. Ik wil graag zorgen om je hebben, zoals de andere echtgenotes ook, wanneer je ten strijde trekt.’


Het huwelijk vond plaats op 18 oktober 1620. Het was maar een klein feest. Hans Ulrich moest enkele dagen later weer terug naar zijn compagnie, die in Bohemen lag, omdat een vijandelijk leger onder de generaal Tilly, Bohemen was binnen gevallen. Op 8 november, hij was net bij zijn mensen aangekomen, kwam het tot een confrontatie tussen de beide legers bij Weißen Berg bij Praag. De Boheemse legerleiding hadden geen vermoeden hiervan, en hun soldaten waren slecht voorbereid. Koning Friedrich zat aan bij een feestmaal in Hradschin, toen hij het bericht kreeg, dat zijn leger bij de eerste de beste aanval, na een muiterij van het Turnsche regiment op de vlucht was geslagen. De hele slag was al verloren, voor ze goed en wel begonnen was.
Een reactie posten